Medezeggenschapsraad


Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.

Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een Medezeggenschapsraad, die het overleg tussen beide groepen en het schoolbestuur regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 6 leden;
- 3 ouders/verzorgers;

- 3 leerkrachten.

De leden van de MR staan in de Colofon van onze schoolgids.

Stichting Jong Leren heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin onderwerpen besproken worden, die voor (alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke) scholen van het bestuur van belang zijn. De scholen zijn ondergebracht in een aantal clusters. Elk cluster heeft een (aantal) vertegenwoordiger(s) in de GMR. 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.
E-mailadres MR: mr.linq@wijwijzer.nu